Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden VMEcentrum, gevestigd te Amsterdam betreffende:

 1. VMEcentrum Webshop

 2. VMEcentrum Particulieren; Aanvullende Voorwaarden MJKcursussen

 3. VMEcentrum Instellingen; Aanvullende Voorwaarden

Versie geldig vanaf 01-01-2015

 

A. Algemene Voorwaarden VMEcentrum Webshop

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van het VMEcentrum en op iedere tussen het VMEcentrum en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van het VMEcentrum. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Het VMEcentrum behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door het VMEcentrum erkend.

1.4 Het VMEcentrum garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5 In de Algemene Voorwaarden vermelde termen “product” en “producten”, “zaak” en “zaken”, kunnen ook “dienst” en “diensten” bedoeld, c.q. gelezen worden.

 

2.    Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal het VMEcentrum bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij het product op een later tijdstip op de website wordt vermeld, waardoor een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van het VMEcentrum zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door het VMEcentrum geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

 

4. Herroepingsrecht

4.1 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

 • dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 • diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop het VMEcentrum geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen

4.2 Voor- of tussentijdse beëindiging van het product vindt plaats door een e-mail te sturen  aan info@vmecentrum.nl door de cursist . De datum van binnenkomst van de e-mail is bindend voor het volgende:

 • Annulering van deelname aan een product van het VMEcentrum kan kosteloos tot twee weken voor aanvang. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week  voorafgaand aan de start van het product wordt 25% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering tussen 1 week en 3 dagen voor aanvang van het product wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering  3 of 2 dagen voor aanvang van het product wordt 75% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering op de dag vóór aanvang van het product, bent u het totale lesgeld verschuldigd. Dit geldt ook bij annulering op of na de  aanvangsdatum van het product.

 • Voor- en tussentijdse beëindiging van het product, met teruggave van (gedeeltelijke) lesgelden, is alleen mogelijk bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist, verhuizing van de cursist of andere zwaarwegende redenen ter beoordeling aan de docent.

 

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij het VMEcentrum, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van het VMEcentrum. Het VMEcentrum houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

5.2 Het VMEcentrum respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 In geval van reclame maakt het VMEcentrum maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Deze reclamemailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

6. Garantie en conformiteit

6.1 Het VMEcentrum staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Het VMEcentrum is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van personeel.

6.3 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens het VMEcentrum in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van het VMEcentrum zijn behandeld.

 

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door consument, behoudt het VMEcentrum zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden het VMEcentrum slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van het VMEcentrum gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Het VMEcentrum kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen het VMEcentrum en een klant komt tot stand nadat een bestelling en/of opdracht door het VMEcentrum op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 Het VMEcentrum behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. op de internetsite van het VMEcentrum gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

10. Overmacht

10.1 Het VMEcentrum is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen,  ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Het VMEcentrum behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is het VMEcentrum gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien het VMEcentrum bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

11. Aansprakelijkheid

11.1 Het VMEcentrum is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan personen of objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de gebruikte materialen binnen een product.

 

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door het VMEcentrum aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij het VMEcentrum zolang de afnemer de vorderingen van het VMEcentrum uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van het VMEcentrum wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen het VMEcentrum en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij het VMEcentrum er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

B. VMEcentrum Particulieren; Aanvullende Voorwaarden MJKcursussen

Begrippen:

Onder ‘cursist’ wordt verstaan:  een kind tussen de 12 maanden en 4 jaar onder begeleiding van een voor het kind bekende volwassene.

 

 1. Inschrijving

Aanmelding van een cursist vindt plaats door via de webshop van www.vmecentrum.nl een volledig ingevuld inschrijfformulier op te sturen en de cursus te betalen. Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt een ontvangstbevestiging. Het moment van ontvangst van inschrijving bepaalt uw plaatsing. Alleen bij voldoende deelname zullen genoemde cursussen starten.

Als een cursus vol zit en er geen plaatsen beschikbaar zijn, kunt u zich inschrijven bij een soortgelijke cursus op een andere dag óf een e-mail sturen met de vraag op de wachtlijst geplaatst te worden.

 1. Lestijden

Aanvang van een cursus vindt plaats door een door het VMEcentrum uitgekozen startdatum. U wordt in de week voorafgaand aan de start van de cursus ingelicht óf de cursus start, in welke groep uw kind geplaatst is en op welk tijdstip u met uw kind bent ingedeeld. Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Bij gegronde redenen kan na overleg een kind in een andere groep geplaatst worden. De les start op het aangegeven tijdstip. Een uitzondering hierop kan voorkomen als er een combinatiegroep samengesteld moet worden. Een cursus omvat 10 lessen van 45 minuten.

Tijdens  schoolvakanties en andere verplichte vrije dagen zijn er geen lessen. De gemeente  Amsterdam valt onder de regio Noord, zoals vastgesteld door het ministerie van Onderwijs. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties

 1. Uitval van les

Wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1  uur voor aanvang van de les, m.u.v. een situatie van overmacht waarin de docent zich bevindt.

Bij uitval van een enkele les zal een week na de laatste les van de cursus een inhaalles worden gegeven op hetzelfde tijdstip. Echter dit geldt alleen wanneer de les uitvalt door toedoen van de docent.

Een cursist die, om wat voor reden dan ook, zelf niet kan deelnemen aan een les heeft geen recht op een inhaalles of restitutie van (een deel van het) cursusgeld. De docent houdt zich te allen tijde het recht voor cursisten te weigeren na vertoon van wangedrag.

 1. Beëindiging van de cursus

Voor- of tussentijdse beëindiging van de cursus vindt plaats door een e-mail te sturen  aan info@vmecentrum.nl door de cursist . De datum van binnenkomst van de e-mail is bindend voor het volgende.

Annulering van deelname aan een cursus kan kosteloos tot twee weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week  voorafgaand aan de start van de cursus wordt 25% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering tussen 1 week  en 3 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering  3 of 2 dagen voor aanvang van de cursus wordt 75% van het totale lesgeld in rekening gebracht. Bij annulering op de dag vóór aanvang van de cursus, bent u het totale lesgeld verschuldigd. Dit geldt ook bij annulering op of na de  aanvangsdatum van de cursus.

 4.1 Voor- en tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist, verhuizing van de cursist of andere zwaarwegende redenen ter beoordeling aan de docent.  Het plaatsen van het kind in een andere, door de docent beter geachte groep, is geen geldige reden tot beëindiging van de cursus.  Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

 1. Financieel

Cursustarieven worden jaarlijks vastgesteld. Het VMEcentrum gaat uit van een schooljaar (september tot september). De tarieven zijn te lezen op de website van het VMEcentrum.

Het verschuldigde lesgeld dient meteen na aanmelding via de webshop betaald te worden naar rekeningnummer NL60 TRIO 0390 5111 61 ter attentie van Voorschoolse Muziek Educatiecentrum te Amsterdam. Bij niet of niet tijdige betaling kan de toegang tot de cursus  geweigerd worden. Bij overmacht aan de kant van de cursist kan in overleg een oplossing voor de betaling worden gezocht.

Bij uitval van meer dan 50 % van de lessen binnen 1 cursus wordt het volledige cursusgeld teruggestort. Echter,  dit geldt alleen wanneer de lessen uitvallen door toedoen van de docent.

Wanneer een cursist door een onder punt 4.1 genoemde reden de cursus beëindigt zal in overleg met de docent het resterende cursusgeld worden teruggestort. Wanneer een cursist om welke andere reden dan ook één of meerdere lessen niet kan bijwonen, vindt er geen terugstorting van (een deel van) het cursusgeld plaats.

Bij instroming in de cursus wordt, ongeacht het moment van instroming, het volledige cursusgeld  berekend.

 1. Aansprakelijkheid

Het VMEcentrum aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist. Bij de cursussen Muziek met Jonge Kinderen zijn de begeleidende volwassenen verantwoordelijk voor het kind. De docent is niet verantwoordelijk voor eventuele calamiteiten door het gebruik van muziekinstrumenten, speelgoed en andere materialen. De docent draagt de verantwoording de te gebruiken materialen voor de kindercursussen altijd voldoende schoon en veilig aan  te leveren.

Deelnemers aan de cursus zijn verplicht de uitgereikte materialen, die eigendom zijn van het VMEcentrum, op verantwoorde wijze te gebruiken. Oneigenlijk gebruik kan leiden tot verwijdering uit de les en/of cursus.

 

 

C. VMEcentrum Instellingen; Aanvullende Voorwaarden

 

artikel 1. Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen het Voorschoolse Muziek Educatiecentrum, hierna te noemen: “Aanbieder”, en een Opdrachtgever waarop Aanbieder deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Aanbieder, voor de uitvoering waarvan door Aanbieder derden dienen te worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Aanbieder en zijn directie.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aanbieder en de Opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8. Indien Aanbieder niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Aanbieder in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1 Alle offertes en aanbiedingen van Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2 Aanbieder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Aanbieder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Aanbieder anders aangeeft.

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

artikel 3 Contractduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

1. De overeenkomst tussen Aanbieder en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Aanbieder zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Indien door Aanbieder of door Aanbieder ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Levering geschiedt vanaf het bedrijf van Aanbieder. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Aanbieder gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

7. Aanbieder is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Aanbieder de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aanbieder aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Aanbieder worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aanbieder zijn verstrekt, heeft Aanbieder het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Aanbieder ter beschikking heeft gesteld. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Aanbieder is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Aanbieder zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Aanbieder gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Aanbieder bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Aanbieder op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Aanbieder een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aanbieder gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Aanbieder daardoor direct of indirect ontstaan.

14. Indien Aanbieder met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Aanbieder niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Aanbieder

– alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

– indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Aanbieder rustende verplichting ingevolge de wet;

– indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

– of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

 

artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Aanbieder ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Aanbieder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2. Voorts is Aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Aanbieder kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aanbieder op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Aanbieder de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Aanbieder tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aanbieder gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Aanbieder, zal Aanbieder in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Aanbieder extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Aanbieder anders aangeeft.

8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aanbieder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aanbieder op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order of overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

artikel 5 Overmacht

1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Aanbieder of van derden daaronder begrepen. Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Aanbieder ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Aanbieder aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Aanbieder aangegeven. Aanbieder is gerechtigd om periodiek te factureren.

2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Aanbieder heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Aanbieder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Aanbieder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Aanbieder verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Aanbieder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

 

artikel 7   Eigendomsvoorbehoud

1. Het door in het kader van de overeenkomst Aanbieder geleverde blijft eigendom van Aanbieder totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Aanbieder gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Het door Aanbieder geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aanbieder veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Aanbieder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Aanbieder ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Aanbieder gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Aanbieder bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4. Voor het geval Aanbieder zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Aanbieder en door Aanbieder aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Aanbieder zich bevinden en deze terug te nemen.

 

artikel 8   Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Aanbieder te leveren zaken en diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Aanbieder kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 2 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Aanbieder verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Aanbieder, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aanbieder geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Aanbieder te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Aanbieder te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Aanbieder in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Aanbieder in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Aanbieder opdracht gegeven heeft.

6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Aanbieder de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Aanbieder, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Aanbieder te retourneren en de eigendom daarover aan Aanbieder te verschaffen, tenzij Aanbieder anders aangeeft.

8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Aanbieder daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Aanbieder en de door Aanbieder bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

 

artikel 9 Aansprakelijkheid

1. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aanbieder is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Aanbieder aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aanbieder beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order of overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Aanbieder is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5. Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Aanbieder aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Aanbieder toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Aanbieder is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aanbieder of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel 10 Vrijwaring

1. De Opdrachtgever vrijwaart Aanbieder voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Aanbieder toerekenbaar is. Indien Aanbieder uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Aanbieder zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Aanbieder, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Aanbieder en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom

1. Aanbieder behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Aanbieder heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Aanbieder partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Aanbieder is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Aanbieder het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn online beschikbaar op de website:  http://www.vmecentrum.nl

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Aanbieder.

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.